Регламент сільської ради


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 1 сесії сільської ради

7 скликання

05 листопада 2015 року №2

 

 Регламент

Веселівської сільської ради Бериславського району

Херсонської області 7 скликання

 1. Загальні положення

1.1. Формування, діяльність, компетенція і функції сільської ради як органу самоврядування, що представляє спільні інтереси населення села визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Законом України «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів», іншими законодавчими актами вищих державних органів, цим регламентом.

1.2. Діяльність сільської ради, її органів, органів посадових осіб базується на вирішенні питань на принципах колективного вільного обговорення, а також законності, гласності, відповідальності, підзвітності перед радою, широкому залученні громадян до управління справами, постійному визначенні громадської думки.

1.3. Депутати сільської ради, забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів», цим регламентом.

1.4. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення сільської ради, її органів, депутатів здійснює виконавчий комітет сільської ради.

1.5. Процедурні питання, які не обговорені в цьому регламенті, можуть вирішуватися радою по мірі виникнення у відповідності з чинним законодавством.

 

 1. Формування структури сільської ради

2.1. Сільська рада на сесії обирає керівних осіб та затверджують такі основні органи:

– секретаря сільської ради;

– заступника голови ради з питань організаційно-масової роботи;

– структуру та чисельність виконавчого комітету;

– постійні комісії ради, їх голів;

– депутатські групи ради, їх керівників;

– тимчасові контрольні комісії, їх голів;

– депутатські фракції, їх голів.

2.2. Формування, діяльність, компетенція і функції обраних керівних осіб та основних органів сільської ради, крім депутатських груп і фракцій, визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.3. Постійні комісії сільської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів.

2.4. В сільській раді утворюються такі постійні комісії:

– мандатна, з питань депутатської діяльності та етики;

– з питань планування, бюджету і фінансів;

– з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села, питань екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

2.5. Постійні комісії створюються для попереднього розгляду і підготовки питань на сесію сільської ради, що належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

За дорученням керівництва сільської ради та власної ініціативи комісії також розглядають питання щодо стану справ у відповідних галузях народного господарства.

2.6. Робота постійних комісій сільської ради проводиться у відповідності з планами, які затверджуються сільською радою.

2.7. Засідання постійної комісії сільської ради скликається її головою в міру необхідності, але не менш одного разу на три місяці і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина членів від загального складу комісії.

2.8. Депутат сільської ради, член комісії, зобов’язаний бути присутнім на її засіданні.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов’язаний повідомити про це голову комісії (письмово, усно, по телефону).

2.9. Засідання комісії проводяться відповідно до графіку.

Порядок денний засідання комісії розробляється її головою.

2.10. Постійна комісія може проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями сільської ради, депутатськими групами і фракціями.

В такому разі протоколи засідання підписуються головами комісій або головами комісій і керівниками депутатських груп і фракцій.

2.11. В роботі постійних комісій беруть участь запрошені з правом дорадчого голосу.

2.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі групи з числа членів комісії із залученням представників громадськості, фахівців.

2.13. Про роботу комісії її голова звітує перед радою, а два ради на рік голова комісії подає письмову інформацію про підсумки роботи сільському голові.

2.14. Робота постійних комісій сільської ради висвітлюється в засобах масової інформації.

Депутатські групи

2.15. Депутати сільської ради мають право самостійно об’єднуватися в постійні і тимчасові групи по територіальному чи іншому принципу. Депутатські групи проводять обміни думками з питань, що розглядає сільська рада, інших питань в компетенції сільської ради.

2.16. Депутатські групи працюють в контакті з сільським головою, секретарем ради, постійними комісіями, виборцями, трудовими колективами, громадськими організаціями.

2.17. Депутатська група створюється на зборах депутатів, які добровільно виявили бажання об’єднатися для спільної роботи. На зборах обирається керівник групи, а при необхідності – заступник і секретар.

2.18. Подання керівника групи депутатів передається сільському голові, який інформує раду на поточній сесії про склад та її мету.

Подання керівника групи та інформація сільського голови заносяться до протоколу сесії, що означає її автоматичну реєстрацію з цього моменту.

2.19. Засідання депутатських груп проводяться в міру необхідності. Рішення депутатської групи приймається більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

2.20. Групи депутатів, зареєстровані сільською радою, які і постійні комісії, мають право вимагати надання слова з усіх питань порядку денного сесії сільської ради, а при надходженні пропозиції про припинення дебатів наполягати (у встановленому порядку) про надання слова, висувати кандидатури осіб, які уповноваженні виступати від імені групи.

2.21. За пропозицією групи депутатів по інтересах або за територією розповсюджується підготовлений нею матеріал для депутатів як офіційний документ.

2.22. Депутатські групи мають право публікувати через засоби масової інформації плани своєї діяльності і програми.

2.23. Плани і програми депутатських груп неповинні суперечити Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Депутатські фракції

2.24. Депутати сільської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатської фракції можуть входити також позапартійні депутати сільської ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

2.25. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї фракції.

2.26. Рішення про об’єднання депутатів сільської ради у фракцію доводиться до відома депутатів сільської ради сільським головою.

2.27. Сільський голова організовує діяльність депутатських фракцій.

 

 1. Форми діяльності сільської ради

3.1. Основними організаційно-правовими формами роботи сільської ради є сесії, а також засідання постійних комісій сільської ради.

Скликання сесії сільської ради

3.2. Сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.3. Сесія може бути скликана секретарем сільської ради у таких випадках:

– відповідно до доручення сільського голови;

– якщо сесія скликається сільським головою в строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим регламентом;

– якщо сільський голова без поважних причин не скликає сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради.

3.4. У разі, якщо сільський голова або секретар сільської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу сільської ради, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менше як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

3.5. Розпорядження про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів сільської ради та населення села не пізніше як за 20 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

Повідомлення депутатів сільської ради та запрошених здійснюється через розсилання повідомлень із зазначенням часу скликання і місця проведення сесії, питань які передбачається внести на розгляд ради.

3.6. Пропозиції по скликанню сесії сільської ради, у тому числі і позачергової, подаються сільському голові у письмовому вигляді з затвердженням питань. Для розгляду яких пропонується скликати сесію і обґрунтувати необхідність скликання сесії.

3.7. Сесія ради правомочна, якщо на її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської ради.

3.8. Сесію сільської ради веде сільський голова або секретар сільської ради. У випадку, якщо сесія скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійно комісією, сесії веде за рішенням ради один з депутатів сільської ради.

При обговоренні звіту сільського голови або його особистого питання засідання веде секретар ради або інший депутат за дорученням ради.

3.9. Депутат сільської ради зобов’язаний бути присутнім на сесії ради і брати активну участь в її роботі.

В разі неможливості прибуття на сесію депутат зобов’язаний повідомити про це голову або секретаря ради до початку роботи сесії (письмово, усно, по телефону).

3.10. В роботі сесії сільської ради беруть участь запрошені. Список запрошених погоджується з сільським головою або секретарем ради.

В засіданні сільської ради беруть участь члени виконкому, депутати вищестоящих органів ради, керівники підприємств, організацій з правом дорадчого голосу.

3.11. У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

 1. Підготовка сесії сільської ради

4.1. Підготовка сільської ради проводиться у відповідності з планом підготовки сесії, який затверджує сільський голова або секретар ради.

У випадку, коли сесія скликається депутатами або постійною комісією, за дорученням депутатів план підготовки сесії затверджує один з депутатів.

4.2. Підготовка сесії здійснюється постійними комісіями, робочою групою, яка складається з числа депутатів сільської ради і затверджується радою, а у випадку позачергової сесії – розпорядженням сільського голови або секретарем ради з послідуючим затвердженням на сесії.

4.3. При підготовки питань постійні комісії або робоча група можуть утворювати підготовчі комісії з залученням представників громадськості і фахівців.

4.4. За результатами вивчення питання комісії, яка здійснювала його підготовку, подає робочій групі необхідні довідки, доповідні записки, заходи або пропозиції та проект рішення сесії, який повинний вміщувати в собі:

– глибокий аналіз обговорюваного, об’єктивну та принципову оцінку справ, чітко сформульовані мету та завдання, строки виконання за конкретних виконавців;

– список осіб, яких необхідно запросити на сесію на розгляд цього питання;

– протокол незгоди (якщо є особливі думки членів комісії або заперечення суті з боку осіб, діяльність яких розглядається);

– список на розсилку рішення.

4.5. відповідальною особою за підготовку вищезазначених документів є особа, якій згідно з планом підготовки сесії, планом роботи ради, доручена підготовка питання.

4.6. Всі документи здаються робочій групі не пізніше як за 20 днів до чергової сесії. У випадку позачергової сесії – за 5 днів.

 

 1. Порядок денний сесії сільської ради

5.1. Порядок денний сесії сільської ради формує робоча група або постійна комісія, яким доручена підготовка сесії на підставі:

– перспективного та календарного планів роботи сільської ради;

– пропозицій сільського голови;

– пропозицій постійних комісій;

– пропозицій депутатських груп;

– депутатських фракцій;

– пропозицій окремих депутатів;

– пропозицій загальних зборів громадян.

5.2. Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджується на початку засідання сесії шляхом голосування простою більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

5.3. Голосування проводиться як по кожній пропозиції про зміну порядку денного, так і по черговості розгляду питань.

Рішення приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії.

5.4. В порядок денний до його затвердження можуть бути включені за пропозицією сільського голови, постійних комісій, депутатських груп, окремих депутатів і інші питання у випадках коли:

– для прийняття рішення з цих питань не треба додаткових інформаційних матеріалів;

– підтверджується наявність у депутатів всіх необхідних матеріалів;

– питання потребує негайного вирішення (при цьому проект рішення готується спеціальною редакційною комісією і розповсюджується серед депутатів в процесі роботи сесії).

5.5. В порядку денному кожної сесії передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного.

 

 1. Організація роботи сесії сільської ради

6.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком сесії, а також в ході сесії, а також в ході сесії в міру її необхідності.

6.2. Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх і відсутніх на сесії депутатів, а також про запрошених.

6.3. Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту приймається більшістю голосів від числа депутатів, присутніх на сесії. Встановлюється перерва до 20 хвилин через 1,5 – 2 години роботи, якщо інше не прийнято радою.

Позачергова перерва в засіданні сесії на час до 10 хвилин оголошується за вимогою сільського голови, секретаря ради, постійних комісій або зареєстрованої депутатської групи.

6.4. Час для доповідей надається в межах до 1 годині, співдоповідей – до 15 хвилин, виступаючим в дебатах – до 7 хвилин, для повторних виступів, заяв, запитань, пропозицій, довідок – до 3 хвилин.

На кожній сесії відводиться не менше 30 хвилин для виступів депутатів по різних питаннях, передбачених порядком денним.

В окремих випадках за погодженням з більшістю депутатів, присутніх на сесії, головуючий має право продовжити час конкретному виступаючому.

6.5. Головуючий на засіданні:

– надає слово для доповідей та виступів у послідовності, затвердженій порядком денним, та згідно з поданими секретарем сесії списками депутатів та запрошених, які виявили бажання виступити;

– організує обговорення питань;

– становить на голосування проекти рішень, пропозиції доповнення та зміни до них у порядку їх надходження;

– оголошує результати голосування;

– забезпечує порядок в залі засідання;

– слідує за дотриманням регламенту роботи;

– не допускає будь-який тиск на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

– повинен уникати реплік, коментування з приводу поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

6.6. З метою забезпечення нормальної роботи сесії (гласності), об’єктивності, відповідності Законом України, даному регламенту на сесії утворюються робочі органи.

Пропозиції по їх кількості та персональному складу вносяться головуючим на засіданні від імені постійної комісії або робочої групи; яким доручена підготовка сесії. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість депутатів на сесії.

Секретар сесії

Секретар сесії обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, які надходять на адресу, інформування сесії по цих питаннях, та визначення і узагальнення результатів голосування під час сесії.

Встановлює черговість виступаючих від часу подачі записки депутатом на виступ.

Дає роз’яснення депутатом з питань роботи сесії.

Розповсюджує на сесії будь-які матеріали, знаки і т.п., які надходять від депутатів ради та запрошених.

6.7. Проекти матеріалів сесії готуються і подаються на розгляд сесії українською мовою.

6.8. Запрошені особи не мають право втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від виявлення схвалення чи несхвалення, дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають в залі тільки місця, відведені для запрошених.

Особи, що не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

6.9. Заяви про надання слова для виступу подаються депутатами на ім’я головуючого на сесії через секретаря сесії.

Головуючий може надати слово для виступу і при усному звернені депутата.

Головуючий на сесії може надати слово для виступу в обговоренні питання, що розглядається радою, також особами, запрошеними на сесію і які записались для виступу.

При цьому депутати ради мають право на позачерговий виступ.

Сільський голова, секретар ради мають право взяти слово для виступу в будь-який час з додержанням регламенту.

Депутат ради може виступити з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права виступу на користь іншої особи не допускається.

Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповідні на питання і роз’яснення може бути надано головуючим поза чергою.

В разі зауваження депутата щодо порушення регламенту головуючий зобов’язаний надати йому слово поза чергою.

6.10. Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення не може використовувати в своїй мові неконкретні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого.

Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.

Вказаним особам для повторного виступу по обговорюваному питанню слово не надається.

6.11. При розгляді радою питань про програму економічного розвитку, бюджет села та звіт про їх виконання в обов’язковому порядку заслуховуються співдоповіді і проводиться обговорення питань.

6.12. З питань адміністративного, господарського і соціально-культурного розвитку, які розглядає рада, як правило, заслуховуються співдоповідь відповідної постійної комісії (або декілька постійних комісій) ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю по даному питанню.

По звітам сільського голови, постійної комісії з пропозиціями по проекту рішення виступає комісія, спеціально створена радою.

6.13. Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняють за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує депутатів про кількість депутатів, що записалися і виступили, з’ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Після припинення дебатів доповідачі мають виступити з заключним словом.

При вирішенні питання про припинення роботи депутатів, які входять до складу депутатської групи, можуть наполягати на наданні слова одному депутату із складу групи.

Якщо представники цієї групи по обговорюваному питанню не виступили, головуючий надає слово для виступу назначеному депутату.

Депутати ради можуть передавати головуючому на сесії питання, що розглядаються, свої пропозиції і зауваження в письмовій формі.

Якщо депутат записався для виступу, але слово йому не було надано, то на його прохання текст даного виступу включається в стенограму сесії. Для цього на тексті слід зробити помітку «В стенограму».

6.14. За рішенням ради питання порядку денного сесії в разі необхідності може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.

Висновки, рекомендації і пропозиції, внесені постійною комісією подаються у раду.

6.15. Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект ради з питань, що розглядаються.

 

 1. Підготовка і розгляд проектів рішень сільської ради

7.1. Проект рішення сільської ради, який вноситься на сесію, подається разом з обґрунтуванням необхідності їх розробки, розгорнутою характеристикою мети, завдань і основних положень майбутнього рішення, а також очікуваних соціально-економічних наслідків їх запровадження.

При необхідності фінансових витрат для реалізації рішення додається його економічне обґрунтування.

7.2. Проект рішень, які пропонуються для розгляду сільською радою. Подаються в робочу або в постійну комісію, яким доручено готувати сесію, не пізніше як 15 днів до сесії, у випадку позачергової сесії – за 3 дні.

7.3. Перший екземпляр проекту рішення візується виконавцем.

7.4. Сільський голова призначає одну із постійних комісій головною по даному проекту і доручає їй підготовку доповіді або співдоповіді з цього питання.

7.5. Виконавці проектів рішень беруть участь у всіх стадіях їх обговорення в робочій групі, постійних комісій.

7.6. Альтернативні проекти рішень розглядаються в аналогічному порядку.

7.7. Якщо при роботі над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії ради вносяться одночасно альтернативні проекти рішень або окремі питання розбіжності по них.

7.8. Зміст проекту рішення ради, його альтернативні варіанти, доводяться до всіх депутатів сільської ради, не пізніше ніж за 5 днів до розгляду на сесії ради, у випадку позачергової сесії – за 1 день.

Поправки до проекту рішення вносяться в письмовій формі.

Робоча група, або постійна комісія, яка відповідальна за підготовку рішення, розглядає, приймає або відхиляє його.

7.9. Розгляд пропозицій, доповнень, уточнень, до проекту рішення ради проводиться після схвалення внесеного проекту рішення постійною комісією або робочою групою, яка здійснює підготовку сесії.

7.10. Рада має право прийняти рішення про проведення загального сільського референдуму по конкретному проекту рішення та його альтернативах. Результати референдуму вважаються остаточними.

Розгляд проектів програм соціально-економічного розвитку села та сільського бюджету

7.11. Проекти програми соціально-економічного розвитку села і сільського бюджету вносяться в письмовій формі сільським головою не пізніше ніж за 14 днів до розгляду їх на сесії ради.

7.12. Робоча група, постійні комісії не пізніше ніж за 10 днів до розгляду на сесії повідомляють сільського голову про свої пропозиції та зауваження щодо проектів програм і бюджету.

Матеріали по проектах програми і бюджету, відповідні висновки робочої групи, постійних комісій вручаються не пізніше, ніж за 5 днів до розгляду на сесії ради.

7.13. З питань прийняття програми соціально-економічного розвитку і сільського бюджету на сесії в обов’язковому порядку виступає із співдоповіддю голова або його заступник постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів.

7.14. Програма соціально-економічного розвитку і сільський бюджет, інформації про їх виконання приймаються і затверджуються більшістю голосів від загального складу ради. При необхідності зміни до сільського бюджету вносяться радою, а в міжсесійний період розпорядженням сільського голови з послідуючим затвердженням на сесії.

 

 1. Види голосування і процедури прийняття рішень сільської ради

8.1. Рішення ради приймають на її пленарному засідання після обговорення питання більшістю депутатів від загального складу ради,крім випадків, передбачених цим регламентом.

8.2. Рада приймає рішення відкритим, поіменним або таємним голосуванням.

Таємне голосування в обов’язковому порядку проводиться у випадках:

– прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського голови;

– обрання та звільнення з посади секретаря ради.

8.3. В інших випадках рішення про форму голосування приймається радою більшістю депутатів від загального складу ради.

8.4. Процедура прийняття рішення ради включає в себе доповідь (повідомлення), з питання і відповідні на них, дебати, заключний виступ доповідача, формування рішення та його альтернатив, які вносяться на голосування, зауваження по процедурі і формі голосування, голосування по кожній альтернативі.

Якщо пропозиція головуючого на сесії або іншого депутата по цій процедурі не викликає заперечень, голосування може не проводитись.

8.5. При проведенні відкритого голосування підрахування голосів доручається секретарю сесії, який назначається сесією.

8.6. Перед початком відкритого голосування вказується кількістю пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

8.7. Для проведення таємного голосування і визначення результатів сесії обирає відкритим голосуванням дільничну комісію.

Член лічильної комісії, чия кандидатура обговорюється не бере участі в підрахунках голосів по даному питанню.

Лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії, рішення лічильної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії. Час і місце голосування, порядок його проведення, форма бюлетенів встановлюється лічильною комісією.

Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності зі списками депутатів. Результати таємного голосування оформляються протоколами лічильної комісії, які підлягають затвердженню на сесії відкритим голосуванням.

8.8. Після підрахунку голосів головуючий оголошує результати голосування.

8.9. В усіх видах голосування депутат особисто зобов’язаний здійснити своє право на голосування.

Депутати, відсутні під час голосування, не можуть мати право подати свій голос пізніше.

8.10. Повторне голосування проводиться тільки у випадках виявлення помилок в порядку голосування і проводиться за рішенням сесії.

8.11. Кожна поправка, доповнення, зміни, пропозиція обговорюються і відносяться на голосування окремо,якщо на цьому наполягає депутат.

8.12. Після оголошення про голосування, слово для обговорення не надається, за винятком пропозицій про проведення даного голосування.

 

 1. Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії

9.1. Матеріально-технічне і інформаційне забезпечення сесії організовує виконавчий комітет сільської ради.

 

 1. Прийняття і зміни регламенту. Відповідальність за його порушення.

10.1. Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється більшістю депутатів від загального складу ради.

10.2. Будь-яка зміна регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

10.3. Зауваження по порушенню регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно.

Всі порушення регламенту оголошують на сесії з зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

10.4. Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ по розгляду з того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючим або рада.

 

 1. Матеріальне забезпечення діяльності сільської ради

11.1. Фінансове забезпечення діяльності сільської ради і її органів забезпечується за рахунок сільського бюджету.

11.2. Розпорядником відповідної частини бюджету є сільський голова.

 

 

Сільський голова                                                                                        Л.І. Аннас